Nông trang
ID023507 - Tự ĐiểnEN : Nông trang 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nông trang

Enthusiastically, excitedly, wholeheartedly.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Năm mới, chùa mới, vạn sự đều mới, vậy em đến cầu chúc cho quí anh, quí chị đặng những điều mới mẻ may mắn. Tân Xuân đây, quí anh, quí chị, coi bộ rán nông trang hành đạo. Em cho biết, phàm mỗi năm, những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì công đức đặng xấp bằng hai lần ngày thường.

The Collection Of Divine Messages:
In the new temple and on New Year's day, I wish you all good luck. On the occasion of the New Year, please do your religious work enthusiastically. I'm telling you, those who serve deities on New Year's Day gain twice as many merits as those on workdays.

Note:
This message is by the Eighth Female Buddha.