Nước nhành dương (Nước dương)
ID023518 - Tự ĐiểnEN : Nước nhành dương (Nước dương) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nước nhành dương (Nước dương)

Nước nhành dương (Nước dương)

Another name for nước âm dương (i.e. Holy water).

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lánh đường trần tục đến non Tiên, 
Lấy nước nhành dương tưới lửa phiền. 
Ðã chẳng phải duyên không phải nợ, 
Can chi con buộc tấm tình riêng.

The Collection of Divine Messages:
Leave the material world for the nirvana.
Wash away your sorrows with Holy water
If that is not your own destiny,
Loving someone is not necessary.