Nước Lỗ biến hình lân
ID023519 - Tự ĐiểnEN : Nước Lỗ biến hình lân 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - N
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nước Lỗ biến hình lân

Nước Lỗ (State of Lu: 魯國), a state during the Zhou dynasty of ancient China, which is the home state of Confucius. Lân or Kỳ lân (qílín: 麒麟 ), a mythical animal, said to appear as a herald of the birth of a saint.   

According to Chinese mythology, a qilin appeared in the State of Lu, heralding the birth of Confucius.