Ngã tướng
ID023525 - Tự ĐiểnEN : Ngã tướng 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NG
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ngã tướng

Chinese: 我相

The features of someone 's face, physiognomy.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

Đức Chí Tôn cho biết, trí thức và linh hồn trọng yếu, do căn nguyên của sự sanh hoạt của nó định cái Ngã tướng cho ta.

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

According to God, the crucial consciousness and soul, due to their activities, shape our physiognomy.