Ngọc cơ
ID023577 - Tự ĐiểnEN : Ngọc cơ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NG
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ngọc cơ

Chinese: 玉機 

A psychic apparatus or a psychic pen, the tool Caodaists used in seances to receive divine messages.

(See: Cơ bút)