Ngọc cung
ID023578 - Tự ĐiểnEN : Ngọc cung 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NG
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ngọc cung

Chinese: 玉宮

The jade palace, that is Heaven or paradise.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trước có căn duyên ở ngọc cung, 
Cầu con nên phải đến phân cùng. 
Thiên cơ mạt lộ chờ đôi lúc, 
Nương cậy về sau khỏi não nồng.

The Collection of Divine Messages:
Having been in Heaven in past lives,
Now you come because you need a child.
So when you are older later,
In his care you'll feel better.