Ngộ kiếp
ID023584 - Tự ĐiểnEN : Ngộ kiếp 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NG
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ngộ kiếp

Chinese: 悟劫

To attain enlightenment in only one incarnation. 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy Thầy lại dặn các con: Nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa, thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng; mà... hại thay!... mắt Thầy chưa đặng hữu hạnh hoan lạc, thấy đặng kẻ ấy.

The Collection of Divine Messages:
Disciples, remember that a person who leads an honest life, but doesn't practice a religion has to reincarnate and gets a better life through levels. That way it takes him a long way to return to Me. Therefore, I have granted a great privilege to everyone in the world to attain enlightenment  by practicing religion in only one incarnation. Unfortunately, I haven't had the delight of witnessing such a person yet.