Ngũ Chi phục nhứt
ID023593 - Tự ĐiểnEN : Ngũ Chi phục nhứt 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NG
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ngũ Chi phục nhứt

Chinese: 五支復一

To unite the five religious branches: Confucianism, Shintoism, Christianity, Taoism and Buddhism.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

"Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau. Nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt."

The Collection of Divine Messages:

"Disciples, I have established the Five Branches of the Great Religion, that is Nhơn Đạo (Confucianism), Thần Đạo (Shintoism), Thánh Đạo (Christianity), Tiên Đạo (Taoism) and Phật Đạo (Buddhism). Various branches were established, depending on human local cultures because little was known about the world then. Humans only practiced religion in their locality. Nowadays since the global village was created thanks to modern communications, those branches have caused lots of conflicts. Consequently, I decide to unite them into one."

Thuyết đạo của Đức Hộ pháp:

"Với các nguyên nhân thì Ngũ Chi tỉ như một cái thang năm nấc bắc cho mình leo lên một địa vị ngang bực cùng Thầy, tức là Phật phẩm đó vậy. Chưa ai nhảy một nhảy mà lên cho tới tầng lầu 5 thước bề cao, mà như ai để sẵn một cái thang năm nấc, mình có thể lần lần mà leo lên đặng.

Thầy hiệp Ngũ Chi đặng làm một trường học năm lớp cho mình tu luyện, chẳng khác một trường học phàm kia vậy, lần lần bước đến đặng đoạt thủ địa vị của mình. Hễ ngồi đặng phẩm nào thì địa vị mình nơi ấy, chẳng ai còn tranh giành ngược ngạo không nhìn nhận cho được.

- Mình là người tức có sẵn Nhơn phẩm, mình mới luyện Nhơn hồn theo gương của chư Thần mà chúng ta thờ phụng đó, thì tức nhiên cũng đoạt đặng đức tánh của chư Thần mà làm Thần vị của mình.

- Đặng Thần vị rồi, lại xem gương của các Thánh mà tu luyện Thần hồn của mình cho đặng Thánh đức, tức nhiên cũng đoạt được Thánh vị vậy.

- Đặng Thánh vị rồi, cũng luyện Thánh hồn mình theo tánh đức của chư Tiên mà đoạt đặng Tiên vị.

Khi biết mình đã vững nơi Tiên vị rồi thì mình cũng cứ đào luyện Tiên hồn của mình theo gương chư Phật mà gấm ghé vào Phật vị."

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

"In the divinely originated humans' view, the Five Religious Branches resemble a five-rung ladder which you can climb up to the position equal to that of God, that is the title of Buddha. You can't jump straight to the top position at once, but with such a ladder it's easier for you to get to it one day.

God arranges the Five Branches like a common five-class school, where you can practice religion to gradually attain higher positions. The position you get is surely yours. No one can reject it.

As a human you can imitate the gods you worship and train yourself to achieve the same characteristics as those of theirs. Having attained the status of a god, you can follow the models set by the Saint and get the same status. Next, with the same process, you can get the status of an Immortal and finally, a Buddha."