Nhạc tấu Quân Thiên
ID023632 - Tự ĐiểnEN : Nhạc tấu Quân Thiên 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nhạc tấu Quân Thiên

Chinese: 樂奏鈞 

Honors music, musical salute to God.

Before a rite in a Caodaist Holy House, there is a musical salute to God, that is traditional Vietnamese pieces of music are played.

A. In the first mode, seven pieces of music are played in the major rites of God's Birthday, the mid First, Seventh and Tenth lunar months.

B.  In the second mode, five pieces are played in the major rites of Birthdays of Confucius, Laotzu, Buddha, Guanyin, Li Bai, Guan Yu, Jesus Christ and God the Mother.

C. In the third mode, three pieces are played in minor rites and other anniversaries.

The first mode includes:

1. Xàng Xê (Sway).
2. Ngũ Đối Thượng (Five upper levels).
3. Ngũ Đối Hạ (Five lower levels).
4. Long Đăng (Ascending dragon). 
5. Long Ngâm (Descending dragon). 
6. Vạn Giá (Things fixed).
7. Tiểu khúc (Short Piece).

The second mode is like the first, but excludes Long Ngâm and Vạn Giá. 

The third mode includes Ngũ Đối Hạ, Long Đăng and Tiểu Khúc.

Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp:

"Từ thử, ai cũng cho âm thinh sắc tướng là tà mị, mà căn bản của Đạo Nho là Lễ Nhạc, mà chính Đại Đạo Tam Kỳ là Nho Tông Chuyển Thế thì phải truy tầm nguyên lý của nó mà xác nhận cho đúng nghĩa là thế nào?

Đòi phen, chúng ta không hiểu được uyên thâm khi dâng lễ cho Đức Chí Tôn lúc Nhạc Tấu Quân Thiên, hết lớp trống qua đến đờn 7 bài thì lâu quá, có khi phải chồn chân rồi nãn chí, chính Bần đạo cũng vậy, vì nghĩ rằng Chí Tôn tư vị quốc dân VN nên tiền định chi chi cũng làm gương mẫu cho toàn đại đồng thế giới, mà có lễ nhạc nầy luôn luôn khi dâng lễ thì ý nghĩa ắt cao trọng lắm là phải.

Bởi cớ nên khi mới Khai Đạo, Bần đạo đến tại Thánh Thất Thủ Đức của ông Thơ tạo lập, Bần đạo không tin nên hỏi Đức Lý Giáo Tông. Ngài dạy rằng: trên Ngọc Hư Cung có hai câu liễn:

· Bát hồn tư mặc ca Huỳnh Lão,
· Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn.

Bần đạo cũng không hiểu là gì. Lần lần Bần đạo hỏi nữa, Bần đạo được dạy mà hiểu rằng:

Kể từ phôi thai Càn Khôn vạn vật nầy, Chí Tôn là khối Sanh Quang, biến thành hai khối Sanh Khí, hai khí ấy trụ lại thành một khối lớn tương hiệp nhau mới nổ sanh một tiếng ầm, người ta gọi là Nổ ầm, hay nghe tiếng Ni, đạo Phật sửa lại là Úm (Úm ma ni bát rị hồng). Nhờ tiếng nổ ấy, Bát hồn mới vận chuyển, biến sanh vạn vật và loài người. Tiếng ấy bay ra nghe đến đâu thì Khí Sanh Quang đến đó, tức là sự sống đến, bằng chẳng nghe được thì nơi ấy tiêu diệt, nghĩa là chết mất mà thôi.

Bởi cớ nên dùng đến những vật Bát âm, nó đã chết đi rồi, như cái trống chẳng hạn, tấm da trâu ấy đã chết, mà với sự khôn ngoan của loài người, làm cho nó có tiếng kêu được, tức là làm cho nó sống lại được, nghĩa là Bát hồn ấy vận chuyển sống lại mà đảnh lễ Đức Chí Tôn, vì cớ nên khi nghe Nhạc Tấu Quân Thiên là có âm thanh sắc tướng, song hiểu xác ý: Khi dâng lễ Đức Chí Tôn, qui pháp định, thấy và nghe cả Bát hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài.

Nên chi, từ đây, khi Nhạc Tấu Quân Thiên, chúng ta xem quí hơn dâng Tam bửu, dầu phải lỡ đi nửa chừng trong Đền thờ, nghe đến đó phải dừng lại, cấm không được đi lộn xộn, vì lẽ ấy làm giảm điều kính trọng dâng lên Chí Tôn mà không nên. Khi ấy là vận chuyển Bát hồn đảnh lễ Đức Chí Tôn.

Vì cớ, Lễ Nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị nước VN, mà chính nghĩa là làm cho sống lại Bát hồn, và Ngài vẫn vui nhận lễ ấy."

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

"It's been believed that sound and appearance are false religious practice, but rites and music are Confucian foundation as well as what Caodaism uses to perfect the world in the Third Amnesty. So it's necessary to examine them to see if they are proper practice. 

Generally, we don't have an insight into this lengthy procedure (playing the seven pieces of music), so we sometimes feel bored. I myself used to have the same feeling and think that's because God shows favoritism to the Vietnamese by considering their traditions the models for the whole world to follow. 

Therefore, in the early stage of Caodaism, I asked Li Bai, the Supreme Caodaist Leader, for an explanation. He said there was a couplet (distich) in Ngọc Hư Cung:

In a meditative mood all spirits sing the praises of God.

Unanimously all living beings pray to God. 

At first I didn't understand then later I realized something. Before the Creation, God was the Absolute which changed into the Two Forms. Those Two Forms united and produced an explosion called Om (or Auṃ [ə̃ũ], Sanskrit: ॐ) by Buddhism. Thanks to that sound the eight categories of spirits became active and transformed. Where the sound was heard, living things were born and vice versa. 

The music we play stands for the eight categories of spirits who are transforming and singing the praises of God. 

Therefore, from now on the honors music to God should be more respected than the rite of Offering the Three Jewels. You should not move around in the Holy House while the music is being played because that degrades the rite. 

With that in mind, now we understand that the Vietnamese music played in the rite is not favoritism, but to revive the eight categories of spirits in order to worship God.

Vì cớ, Lễ Nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị nước VN, mà chính nghĩa là làm cho sống lại Bát hồn, và Ngài vẫn vui nhận lễ ấy."