Nho tông khai hóa
ID023656 - Tự ĐiểnEN : Nho tông khai hóa 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nho tông khai hóa

Chinese: 儒宗開化

Confucianism for general education.