Nhơn lực
ID023667 - Tự ĐiểnEN : Nhơn lực 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nhơn lực

Chinese: 人力

Man, mankind, humanity.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn Tòa Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn lực hiệp cùng Thiên ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem gương mà bắt chước. Từ Thầy đến lập Ðạo cho các con đến giờ, Thầy chưa hề một mình chuyên quyền bao giờ; các con lựa chọn nơi nào mà Hội Thánh vừa lòng thì đẹp lòng Thầy.

The Collection of Divine Messages:
As for the site for the Caodaist Temple, I want the unanimity between man and holy beings. It's my nature to do so and you should follow that. Since I founded the religion, I've never acted as a dictator. I'll be pleased with what location you choose for the future temple provided that also satisfies the Sacerdotal Council.