Nhơn Nghĩa (Nhân Nghĩa)
ID023668 - Tự ĐiểnEN : Nhơn Nghĩa (Nhân Nghĩa) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nhơn Nghĩa (Nhân Nghĩa)

Chinese: 仁義

Humaneness and righteousness.

On the front of Caodaist Temple, there are the Chinese 仁義 (Humaneness and righteousness), which represent the main policy of Caodaism.

In addition, there is a couplet:

Chinese 

仁佈四方大道以仁興社稷

義頒萬代三期重義振山河

Vietnamese:
NHƠN bố tứ phương Đại Đạo dĩ Nhơn hưng xã tắc,
NGHĨA ban vạn đại Tam Kỳ trọng Nghĩa chấn sơn hà.

English 
Caodaism will teach everyone humaneness to develop the country.
Caodaism will respect righteousness constantly to improve the nation.