Nhơn trí
ID023677 - Tự ĐiểnEN : Nhơn trí 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nhơn trí

Chinese: 人智

Human intellectual ability. 

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Vì coi như một, nên Thầy mới đến cho nhơn loại lập Tân Luật, thế nào cho phù hạp với nhơn trí, hiệp tánh với nhơn tâm, chung chịu một Ðạo Luật, có phương hành Ðạo, chẳng nghịch với Thiên Ðiều, đặng lập vị mình dễ dàng, mới toàn câu phổ độ.

Footnote to Caodaist Constitution:
Since the laws of the three religions (Buddhism, Taoism and Confucianism) are considered One, God comes and has humankind make the New Law, which fits human intellectual ability and emotions. Human beings will together observe the same law and their religious practice will not be against the Divine Law. Consequently, they'll all easily attain heavenly status in compliance with the will of God: universal salvation.