Nhục thể
ID023683 - Tự ĐiểnEN : Nhục thể 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - NH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Nhục thể

Chinese: 肉體

Physical body.

Kinh Nhập Hội:
Nguyện Ơn Trên cho yên trí não, 
Nguyện Phật, Tiên dạy bảo chơn linh.
Mang danh Hội Thánh đã đành, 
Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn.

Prayer before a Meeting:
O my Lord, relax my mind please!
"Teach my soul", I pray to you, deities.
Being on the Sacerdotal Council, 
We form the Holy Body from our human panel.