Oai Thần
ID023718 - Tự ĐiểnEN : Oai Thần 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - O
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Oai Thần

Chinese: 威神

A majestic deity or angel.

Kinh Ðệ Ngũ cửu:
Đắc văn sách thông thiên định địa, 
Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân.
Kỵ kim quang kiến Lão Quân, 
Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.

Funeral Prayer for the Fifth Nine-day Period:
Understanding the scriptures, the spirit becomes knowledgeable amazingly. 
With miraculous magics, he can transform into various bodies. 
Flying on a beam of yellow light to report to God the Father.
By the vehicle of Như ý, Angels take the spirit to Nirvana.