Oanh nhặt thúc (Oanh thưa nhặt)
ID023726 - Tự ĐiểnEN : Oanh nhặt thúc (Oanh thưa nhặt) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - O
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Oanh nhặt thúc (Oanh thưa nhặt)

A nightingales'song, meaning time flies.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Màu thu cảnh ướm trở về đông,
Ðạo đức soi gương đã vẹn lòng.
Non xế nhành thung oanh nhặt thúc, 
Rừng tà đảnh hạc khách trông mong. 
Ðường trần dù muốn dừng chơn tục, 
Nguồn suối tìm nơi rửa bụi hồng.
Thìn dạ bước dìu sanh chúng độ, 
Nương thuyền mới trọn thoát qua sông.

The Collection of Divine Messages:
You know, fall goes and comes winter? 
Why not check if you're a constant churchgoer?
Listen! Nightingale's singing: Time flies!
In Heaven I've been waiting for you to reply.
If you want to give up your earthly life,
Find the doctrine that is right.
Faithfully spreading the word of Father,
In the end you'll return to Nirvana.