Ong tay áo
ID023730 - Tự ĐiểnEN : Ong tay áo 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - O
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ong tay áo

A bee in your sleeve, referring to a traitor.

Kinh Sám Hối:
Phải chừa thói loài ong tay áo, 
Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà,
Gìn lòng ngay thẳng thật thà, 
Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn.

Remorse Prayer:
Don't be a traitor, 
Nor an unconscious imitator.
Be square with everyone all the time. 
Remember to never tell a lie.