Phàm trị  & Thiên trị
ID023755 - Tự ĐiểnEN : Phàm trị  & Thiên trị 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phàm trị  & Thiên trị

Chinese: 凡治 & 天治

Human penalty and divine penalty.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Huyền vi mầu nhiệm của Ðạo có Thiên Ðiều, cơ bí mật của Ðời có Luật Pháp, Hộ Pháp là người nắm cơ mầu nhiệm của Ðạo, nắm Luật của Ðời, xử đoán chư Chức Sắc Thiên Phong và cả Tín Ðồ cùng là xin ban thưởng; công thưởng, tội trừng nơi thế nầy. Hễ có phàm trị mới khỏi Thiên trị; phải chiếu luật Ðạo cho toàn cả Tín Ðồ, khỏi bị Thiên Ðiều, giữ phẫm vị Thiêng Liêng mỗi Chức Sắc, ắt phải gìn giữ đạo đức của mỗi người. Người dùng hình phàm làm cho giảm tội Thiêng Liêng.

Footnote to Caodaist Constitution:
The crucial component of Caodaism is the Divine Law and in the society is Law. Hộ Pháp masters both of them to judge, award and penalize adherents and dignitaries in the world. A sinner, who has already been punished in the world, will not be penalized in Heaven. Therefore, punishing someone pursuant to Caodaist Law means helps him avoid Divine Penalty in Heaven later. That's the function of Hộ Pháp.

Note:
Hộ Pháp: Law Defender, the highest-ranking dignitary of Caodaist Judiciary Body.