Phạm giới
ID023756 - Tự ĐiểnEN : Phạm giới 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phạm giới

Chinese: 犯戒

To break a prohibition.

Ðệ Ngũ Hình:
Phạm Ngũ Giới Cấm.
Những vị nào phạm vào luật nầy thì bị khép vào tội thứ năm trong Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông, nghĩa là “Ngưng Quyền” từ 1 năm tới 3 năm.

The Fifth Punishment:
Violations of Caodaist Five Precepts.
The violator is suspended from all Caodaist activities from 1 to 3 years.