Phạm thượng
ID023763 - Tự ĐiểnEN : Phạm thượng 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phạm thượng

Chinese: 犯上

To disrespect Caodaist seniors.

 Ðệ tứ hình:
1. Lấn quyền, giành quyền.
2. Phạm thượng.
3. Tự chuyên sửa cải Chơn Truyền.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây thì bị khép vào tội thứ tư trong Thập Hình của Ðức Lý Giáo Tông nghĩa là “Ngưng Quyền” từ 3 năm tới 5 năm.

The Fourth Punishment:
Competition for power.
Disrespecting Caodaist seniors.
Modifying the original doctrine.
Those who have done the above things will be suspended from all Caodaist activities from 3 to 5 years.