Phẩm tước
ID023795 - Tự ĐiểnEN : Phẩm tước 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phẩm tước

Chinese: 品爵

Noblesse, nobility.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phẩm tước là sự tổng hợp các chức tước đã bày ra để quyến rủ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức tước ấy do người đời tạo ra phong thưởng kẻ khác.

The Collection of Divine Messages:
Noblesse includes all honorary titles a ruler creates to reward and lure people to doing what the ruler wants.