Phi ân bạc nghĩa
ID023840 - Tự ĐiểnEN : Phi ân bạc nghĩa 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phi ân bạc nghĩa

Chinese: 非恩薄義

Also vong ân bội nghĩa - ungrateful.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

Kẻ nào phi ân bạc nghĩa, bất hiếu bất trung là chơn linh hạ tiện,....

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

Those who are ungrateful, disloyal and unfilial are evil spirits...