Phong Thánh
ID023861 - Tự ĐiểnEN : Phong Thánh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phong Thánh

Chinese: 封聖

The same as phong sắc - to ordain, to ordinate, to order.

To canonize, to saint.

Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ sắp đặt cặp cơ Phong Thánh như sau:

"Bần đạo còn cho Thượng Sanh, mấy bạn biết về việc thăng thưởng, thì Anh Cao Thượng Phẩm có quan điểm là: hiện giờ Bần đạo đã về thiêng liêng vị, thì khi thăng thưởng, hai vị Thời Quân chi Pháp và chi Đạo phải chấp cơ Phong Thánh. Anh Thượng Phẩm giúp bên chi Đạo nâng loan, còn Bần đạo giúp bên chi Pháp, thì mới đúng theo Chơn pháp.

Lẽ dĩ nhiên là khi Phong Thánh, phải có tay Thượng Phẩm, mà Thượng Phẩm chỉ giúp sức cho những vị Thời Quân dưới quyền mình. Đã chiếu theo Chơn pháp về sự Phong Thánh, Đức Lý Đại Tiên cũng đồng ý về quan điểm nầy. Bần đạo lại còn cho biết thêm là ngày nào cặp cơ Phong Thánh hiện hữu chích một bên, hoặc chi Đạo, hoặc chi Pháp, thì Phong Thánh sẽ hết thực hành bằng cơ bút, mà sẽ thực hành bằng phương pháp khác."

Hộ Pháp's Divine Messages:

"I'm telling you about promotion in Caodaism. Cao Thượng Phẩm thinks the two Thời Quân chi Pháp and chi Đạo will hold the psychic pen in a promotion seance because I have returned to my heavenly position. Thượng Phẩm helps chi Đạo and I help chi Pháp in compliance with the true doctrine.

Of course, Thượng Phẩm has to be present in the promotion seance, but he only helps the Thời Quân chi Đạo. Lý Đại Tiên also agrees with this. Additionally, when one of the two psychics passes away, promotion will not be decided through seances anymore, but another method instead." 

Note:
Cao Thượng Phẩm - Cao Quỳnh Cư, Lawyer, the Second Highest Dignitary in the Caodaist Judicial Body. 
Thời Quân - Time Superior, a dignitary in the Caodaist Judicial Body.
chi Pháp - one of the three branches of the Caodaist Judicial Body (Thế, Pháp, Đạo).
chi Đạo - one of the three branches of the Caodaist Judicial Body (Thế, Pháp, Đạo).
Lý Đại Tiên - Li Bai, Immortal, the Caodaist Supreme Leader.