Phổ Tế  (Cơ quan Phổ Tế)
ID023883 - Tự ĐiểnEN : Phổ Tế  (Cơ quan Phổ Tế) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phổ Tế  (Cơ quan Phổ Tế)

Chinese: 機關普濟

Caodaist Charity.

Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Phổ Tế là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những người lạc bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đã bị luật pháp buộc ràng mà phế vong phận sự.

Caodaist Act 1938:
Phổ Tế is a charity to console and help people, who committed a sin, who became so discouraged or who quit office because of legal problems.