Phổ thông
ID023884 - Tự ĐiểnEN : Phổ thông 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phổ thông

Chinese: 普通

To issue, to publish.

Pháp Chánh Truyền:
Chưởng Pháp của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống, hay là nơi Ðầu Sư dâng lên. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại.

Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có “kinh luật” chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. 

Caodaist Constitution:
There are three Chưởng Pháp for three branches: Taoism, Confucianism and Buddhism, which are considered only one by God despite their different laws. Chưởng Pháp have the right to examine the law prepared by either Giáo Tông or Ðầu Sư before it is executed. If there is a disagreement, they have to present it to Hộ Pháp, who goes to Hiệp Thiên Ðài and asks God for a modification or for another law.

Therefore, Chưởng Pháp can review a law before it is issued. They have to remove any scriptures or laws that may probably damage good traditions and cultures.

Note:
Chưởng Pháp - Dharma Master.
 Giáo Tông - Caodaist Supreme Leader.
Ðầu Sư - Master Chief.
Hộ Pháp - Law Defender.
Hiệp Thiên Ðài - the Caodaist Judicial Body.