Phương lược
ID023942 - Tự ĐiểnEN : Phương lược 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - P
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Phương lược

Chinese: 方略

Strategy, policy, procedure.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tòa Thánh là gốc cội của Ðạo, nếu muốn lập công nơi đó, vì Thầy đã dạy, thì nên làm đi, cách xây đổi phương lược tùy cơ ứng biến, ấy là cơ nghiệp riêng của mỗi đạo hữu, Bần Ðạo không dám dạy, nếu chờ thì phải trễ chăng? 

The Collection of Divine Messages:
Caodaist Temple is the foundation of Caodaism. If you want to work there in compliance with God's instructions, go ahead! What the strategy is depends on each adherent. I cannot give instructions on this, but it may be too late! Think about it!