Quả kiếp
ID023954 - Tự ĐiểnEN : Quả kiếp 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Quả kiếp

Chinese: 果劫

Bad/good karma.

Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu:
Chốn Hư Linh chờ ngày hội hiệp, 
Dầu căn xưa quả kiếp dường bao.
Thà cam vui chốn động Đào, 
Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.

Prayer for Late Parents:
Please wait for our reunion in Heaven.
However badly your incarnation happened,
Just keep on waiting at the moment,
Not return to the world to see your children.