Quang tiền dụ hậu
ID023981 - Tự ĐiểnEN : Quang tiền dụ hậu 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Quang tiền dụ hậu

Chinese: 光前裕後

Also quang tiền thùy hậu (光前垂後). 

To develop what your ancestors passed down and leave your descendants your wealth.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

Mình phải quang tiền dụ hậu, lấy kim suy cổ, suy tầm những lý lẽ cao sâu.

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

You should develop what your ancestors passed down and leave your descendants your wealth, that is studying the past thoroughly to enrich your experience, which will be passed down to your children later.