Quảng thi đại đức
ID023985 - Tự ĐiểnEN : Quảng thi đại đức 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Quảng thi đại đức

Chinese: 廣施大德

To grant someone fortune. 

Sớ Văn:
Ngưỡng nguyện Vô Trung Từ Phụ phát hạ hồng ân, quảng thi đại đức, bố hóa chư đệ tử trí não....

Petition:
I sincerely pray to God for blessing, fortune and healthy thinking...