Qui Thiên lương
ID024013 - Tự ĐiểnEN : Qui Thiên lương 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Qui Thiên lương

Chinese: 歸天良

To obey the conscience.

Phật Mẫu Chơn Kinh:
Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch, 
Qui thiên lương quyết sách vận trù.
Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu, 
Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu Chí Chơn.

Prayer to God the Mother:
Urging all human races to unite behind one religion, 
God the Mother intends to bring back their conscience.
Confucianism, Taoism and Buddhism
Unite to teach the truism.