Qui ư Cực Lạc
ID024015 - Tự ĐiểnEN : Qui ư Cực Lạc 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Qui ư Cực Lạc

Chinese: 歸於極樂

To return to the World of Ultimate Bliss or Nirvana.

Di Lạc Chơn Kinh:
Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam mô CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT, PHỔ HIỀN BỒ TÁT, năng trừ ma chướng quỉ tai, năng cứu khổ ách nghiệt chướng, năng độ chúng sanh qui ư Cực Lạc, tất đắc giải thoát. 

Maitreya Buddha Prayer: 
The good men or women who believe me and volunteer to pray to Cundi Boddhisattva and  Boddhisattva of Universal Knowledge - who always eliminate all obstacles and accidents caused by ghosts, save people from danger and take them to the World of Ultimate Bliss - are liberated from misery.