Quốc sĩ
ID024036 - Tự ĐiểnEN : Quốc sĩ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Quốc sĩ

Chinese: 國士

1. A national scholar, a national intellectual.

2. In the Caodaist Department of Secular Dignitaries, Quốc Sĩ is a title between Hiền Tài and Đại Phu. (See: Ban Thế Đạo)