Quốc sự
ID024037 - Tự ĐiểnEN : Quốc sự 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Quốc sự

Chinese: 國事

Politics.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trung, mặc kệ nó, chúng nghi cho các con lo Quốc sự. Thầy vì các con xin lắm mới ép lòng chịu vậy, chớ chánh trị với Ðạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau. Thầy nói ít các con hiểu nhiều.

The Collection of Divine Messages:
Trung, just ignore them! They thought you got involved in politics. I resigned Myself to the situation because of your urgent request, but politics is always against religion, if you know what I mean!