Quốc túy
ID024039 - Tự ĐiểnEN : Quốc túy 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Quốc túy

Chinese: 國粹

National essence, national characteristics, traditions.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ấy vậy các con phải lưu tâm mà chấn hưng mối Ðạo ấy là kế bảo tồn quốc túy, lại là phương thoát tục. Cơ Trời Thầy không lẽ tỏ ra đây, song các con nên biết xét mình là đứng vào địa vị tối cao hơn muôn loại, nên các con phải có trí độ phi phàm thì mới có đủ tư cách làm người.

The Collection of Divine Messages:
Disciples, you should, therefore, wholeheartedly develop Caodaism, which is the way not only to preserve your good traditions but also to escape transmigration. I hate to disclose the divine plan, but you had better know that you are superior to other animals, so you should be outstandingly intelligent to live up to that reputation.