Quyền biến
ID024041 - Tự ĐiểnEN : Quyền biến 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Q
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Quyền biến

Chinese: 權變

To adapt, to conform, to adjust.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cung trương chim đỡ thế nào đang, 
Mất phước ôn nhu ấy mất nhàn. 
Quyền biến dầu dùng khi buổi ngặt, 
Dằn lòng nhớ tránh kế mưu gian.

The Collection of Divine Messages:
An innocent bird can't avoid a well-designed net.
Remember your plot can cause unhappiness.
In hard times you can adapt as much as you can,
But try not to make any evil plans.