Roi vàng đường hạc
ID024056 - Tự Điển : Roi vàng đường hạc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - R
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Kinh Ðệ Tứ cửu:

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc, 

Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên.

Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,

Vào cung Tuyệt khổ kiến Huyền Thiên Quân.

Funeral Prayer for the Fourth Nine-Day Period:

Following the yellow flight path of the flamingo, 

The spirit gently leaves the Yellow Heaven.

On the divine boat pulled by five dragons

He meets God in the House of Unhappiness Eradication.