Rưới khổ
ID024064 - Tự Điển : Rưới khổ 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - R
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Sprinkling holy water on someone to eradicate his misery.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Ðạo Trời qua bến tục, đường Thánh dẫn khách trần; nếu chẳng biết thế thời, giọt nước nhành dương hết chờ khi rưới khổ đặng.

The Collection of Divine Messages:

Caodaism is founded in the world like the holy path for everyone. If it isn't recognized, it's too late to eradicate people's misery with holy water.