Sản nghiệp
ID024076 - Tự ĐiểnEN : Sản nghiệp 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - S
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Sản nghiệp

Chinese: 產業

Property, possession.

Luật:
Cả sản nghiệp của Ðạo do Bà Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh và Ông Nguyễn Ngọc Tương đứng bộ từ thử, thì phải cải bộ lại cho Ðức Hộ Pháp đứng tên thay mặt làm chủ cho Ðạo. 

CAODAIST LAW
All Caodaist properties, which have been officially owned by Mrs. Lâm Hương Thanh and Mr. Nguyễn Ngọc Tương, have to be transferred to His Holiness Hộ Pháp, who is the new official owner on behalf of all Caodaists.