Sằn dã
ID024101 - Tự ĐiểnEN : Sằn dã 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - S
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Sằn dã

A remote area.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Lời Ðức Lý Giáo Tông nói: “Chánh Trị Sự là người thay mặt cho Lão, làm anh cả của chư Tín Ðồ trong phần địa phận của nó, Lão muốn thế nào cho Lão có mặt khắp nơi, tận ven Trời cùng góc bể. Lão tưởng Hiền Hữu cũng muốn vậy chớ. Trong nhơn sanh, hạng trí thức thì ít, hạng ngu muội thì nhiều, nếu chúng ta không có đủ sức điều đình, thì khó mà rải chơn lý Ðạo khắp nơi cho đặng.

Càng thân cận với nhơn sanh lại càng chịu nhiều sự khó khăn rắc rối; chúng ta phải liệu phương nào mà trừ diệt những sự khó khăn ấy, khi mới nảy sanh ra. thì nền Ðạo mới khỏi loạn lạc. Vậy Lão xin Hiền Hữu ban quyền cho Chánh Trị Sự đặng phép xử trị, hầu có thể dạy dỗ sửa răn, thay quyền cho chúng ta trong chốn thôn quê sằn dã."

Footnote to Caodaist Constitution:
Li Bai, Caodaist Supreme Leader: "Chánh Trị Sự, my representative, is the Caodaist eldest brother in his village. I want him to appear everywhere. Don't you? In the society, few people are educated, but lots of them are illiterate. If inept, we cannot teach Caodaism to them all.

The closer to them we are, the more problems we face. We need to find out the proper way to solve those problems as soon as they emerge so as to avoid a chaotic situation. Therefore, I suggest that you give them enough power to teach and punish adherents on behalf of us in remote areas."