Sân ngô
ID024107 - Tự ĐiểnEN : Sân ngô 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - S
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Sân ngô

A sterculia yard. 

1. A sterculia yard is used to refer to autumn or fall (season) because in fall its leaves turn yellow.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa, 
Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thấm, 
Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa.
Mai tàn tuyết xủ đời thay đổi,
Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa. 
Mùi Ðạo gắng giồi lòng thiện niệm, 
Duyên mai tìm lại phẩm ngôi xưa

The Collection of Divine Messages:
Look! The bell is sounding, calling for pondering.
It's fortunate for you to listen to my teachings. 
Be ready to sincerely practice a religion. 
That's what a gentleman should do for his heavenly position.
Life is always changing like the weather. 
Finally, wicked people will be excluded forever.
If you try hard to practice a religion,
Chances are you can return to your heavenly position.

2. A sterculia yard is also used to refer to a prestigious school in the past.

Nữ Trung Tùng Phận:
Ấy là nơi thiếp đến thường,
Thăm chàng đang học nơi trường sân ngô.

Women's Responsibilities:
I often visit the prestigious institution, 
Where my husband is having an education.