Sen tàn cúc nở
ID024111 - Tự ĐiểnEN : Sen tàn cúc nở 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - S
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Sen tàn cúc nở

Traditionally, lotus represents summer and daisy represents fall. Sen tàn cúc nở literally means lotus flowers fade and daisy blooms. The phrase figuratively means time flies.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dìu dắt tìm ra lối lạ lùng,
Bóng trời xúm xít đỡ nương chung. 
Dài đường chớ ngán con Kỳ Ký, 
Ngược gió đừng nao cánh Hộc Hồng. 
Nhướng mắt tua dò theo kẻ trí,
Thìn lòng khá gắng đắp nền công. 
Sen tàn cúc nở qua ngày tháng, 
Nhặt bước đường hoa đến cội tùng.

The Collection of Divine Messages:
I'll show you the best way to paradise.
Just together follow Me all the time.
Like a good horse, don't mind the distance!
Like a big bird, don't mind the turbulence!
Obey the one who's so well-educated. 
Faithfully work harder for more karmic merits.
Time flies, so it doesn't take much time
For you to reach the finish line.