Song thủ
ID024125 - Tự ĐiểnEN : Song thủ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - S
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Song thủ

Song thủ

Chinese: 雙手

Two hands 

Kinh Thích Giáo:
Hỗn Độn Tôn Sư, 
Càn Khôn Chủ Tể
Qui Thế Giái ư nhứt khí chi trung,
Ốc trần huờn ư song thủ chi nội.

Buddhism:
As the Grand Master before the Creation, 
Dipankara Buddha is the King of the Universe,
Reigning over the Three Thousand Worlds
And the Seventy Two Earths.