Tạo Thiên lập Địa
ID024280 - Tự ĐiểnEN : Tạo Thiên lập Địa 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tạo Thiên lập Địa

Tạo Thiên lập Địa

Chinese: 造天立地

The same as tạo thế, that is the Creation. 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Ðịa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 nầy đặng vậy

The Collection of Divine Messages:
 I (God) establish a religion in Việt nam in order to reward a country which has been suffering My rage a lot. I both forgive and reward it. Since the Creation, no other countries on the 68th earth have had the same favor.