Tư bổn
ID024570 - Tự ĐiểnEN : Tư bổn 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tư bổn

Chinese: 資本

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy dặn con nhứt nhứt phải do mạng lịnh Thầy mà thôi. Con phải lập cho thành một nền tư bổn,
chung lo cùng môn đệ Thầy, ngày ngày hằng góp nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập: Một sở trường học, một sở dưỡng lão, ấu, và một nơi Tịnh Thất.

The Collection of Divine Messages:
Don't forget to take orders from Me for whatever you do. You have to raise necessary finance and, together with My disciples, build a school, a nursery school, a nursing home and a meditation house.