Tư lợi
ID024575 - Tự ĐiểnEN : Tư lợi 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tư lợi

Chinese: 私利

Personal benefit.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy từ đây các con đã nhập môn thì phải để ý vào đường chánh giáo mà cùng nhau bước tới cho khỏi lối chông gai. Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhơn cách thì rất uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân của các con lắm. Các con nghe à!

The Collection of Divine Messages:
Since you're now Caodaist adherents, you have to study the doctrine and together overcome all difficulties. Never sacrifice your personality for personal benefit! That wastes the soul I have granted to you. Think about it!