Tư mật
ID024576 - Tự ĐiểnEN : Tư mật 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tư mật

Chinese: 私密

Secretly pray for oneself.

Bát Đạo Nghị Định:

Bần Ðạo chào chư vị Ðạo hữu và Ðạo tỷ.

Thưa cùng Ðức Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhắc nhở giùm chư vị Chánh Phối Sư phải nhặt gìn phận sự. Xin chỉnh Ðàn cho nghiêm tịnh đặng tiếp rước Lý Giáo Tông. Bần Ðạo khuyên cả Hội Thánh Nam Nữ đừng ai tư mật mà làm cho người phát nộ thì rất rủi cho Hội Thánh lắm nghe!

The Eight Caodaist Act:

Hi, brothers and sisters,

Your Holiness Quyền Giáo Tông, please tell the Chánh Phối Sư to fulfill their responsibilities. Please be serious and quiet to receive Lý Giáo Tông. Dignitaries, don't secretly pray for yourselves, which will anger Him!

Note:
Quyền Giáo Tông - Mr. Lê văn Trung, the Acting Caodaist Supreme Leader.
Chánh Phối Sư - Master.
Lý Giáo Tông - Mr. Li Bai, the Caodaist Supreme Leader.