Từ Hàng Bồ Tát
ID024588 - Tự ĐiểnEN : Từ Hàng Bồ Tát 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Từ Hàng Bồ Tát

Chinese: 慈航菩薩

Another name for Quan Thế Âm Bồ Tát, Avalokiteśvara Bodhisattva or Guanyin.