Tứ khổ
ID024602 - Tự ĐiểnEN : Tứ khổ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tứ khổ

Chinese: 四苦

The Four Sufferings.

According to Buddhism, human beings have four main sufferings in their life: birth, old age, illness and death.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
"Chúng ta dòm thấy phía dưới Bát Quái Đài là đại hải mênh mông, nước cuồn cuộn xanh như biếc, sóng dợn ba đào, mỗi làn sóng hiện lên chữ "khổ", chúng ta chia ra đi trên ấy, thấy dợn hào quang nổi lên dữ lắm, hiện ra mấy chữ nữa: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, làn sóng dợn lên rồi hạ xuống, mỗi làn đều có chữ Khổ. Chúng ta thấy đau khổ trong buổi sanh, thấy làn sóng rồi chúng ta thấy khổ dữ lắm, mỗi làn sóng đều thấy khổ. Thử nghĩ, khổ hải như thế nào thì chúng sanh cũng như thế ấy."

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:
"Looking back, we see an extremely immense ocean with huge blue waves, each of which represents a deep sadness. The waves show the human suffering of birth, old age, sickness and death. Great great sorrows! Our sadness is as enormous as that ocean!"