Tứ nương
ID024604 - Tự ĐiểnEN : Tứ nương 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tứ nương

Chinese: 四娘

The Fourth Female Buddha.

One of the nine Female Buddhas who assist God the Mother. 

It is said that Tứ Nương once incarnated as a woman named Gấm in Việt Nam. 

(See: Cửu vị Tiên Nương)