Tự thanh cao
ID024621 - Tự ĐiểnEN : Tự thanh cao 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - T
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tự thanh cao

Chinese: 自清高

To purify oneself.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ðời cũng thế, Ðạo cũng thế, chẳng Ðạo chẳng nên Ðời, Ðời Ðạo chẳng trọn, lấy Ðạo trau Ðời, mượn Ðời giồi Ðạo, Ðạo nên Ðời rạng, giũ áo phồn hoa, nương bóng khổ trăm năm mãn cuộc, tự thanh cao, nếm mùi tự toại, dưỡng chí thanh nhàn thì có chi hơn.

The Collection of Divine Messages:
Both secular and religious life are equally important. They mutually affect each other. After creating a successful career, you should retreat to a religious place to purify yourself and live happily. That's the best solution for a human life!